/[mojave]/metaprl/filter/boot/Conscript
ViewVC logotype

Diff of /metaprl/filter/boot/Conscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 3575 by jyh, Tue Aug 7 20:32:03 2001 UTC revision 3576 by emre, Fri Apr 12 05:37:53 2002 UTC
# Line 1  Line 1 
1  Import qw( env );  Import qw( env );
2    
3  $env = $env->clone(  $env = $env->clone(
4          INCPATH => [@{$env->{INCPATH}}, "/usr/lib/camlp4", "../base"],     INCPATH     => [@{$env->{INCPATH}},
5          OCAMLCFLAGS => "$env->{OCAMLCFLAGS} -pp '%CAMLP4MACRO'",                     "/usr/lib/camlp4",
6          PPFLAGS     => "q_MLast.cmo pa_extend.cmo $env->{PPFLAGS}"                     "$env->{MP}/filter/base"],
7       OCAMLCFLAGS => "$env->{OCAMLCFLAGS} -pp '%CAMLP4MACRO'",
8       PPFLAGS     => "q_MLast.cmo pa_extend.cmo $env->{PPFLAGS}"
9  );  );
10    
11  OCamlSources $env  OCamlSources $env

Legend:
Removed from v.3575  
changed lines
  Added in v.3576

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26